پیام حامی

 

 

۱۴۰۱ 

ویژه‌نامه‌ی ۱۴۰۰

پیام حامی شماره 74

 فروردین و اردی‌بهشت

پیام حامی شماره 74

پیام حامی شماره ۷۷ 
خرداد و تیر

پیام حامی شماره 74

پیام حامی شماره ۷۸ 
 

 

۱۴۰۰ 

 بهار
پیام حامی شماره 74
ویژه‌نامه‌ی هفت کمپین 
پیام حامی شماره 74

 

 1399

 

فروردین

پیام حامی شماره 71

اردیبهشت و خرداد 

پیام حامی شماره 72

 پیام حامی شماره 72

تیر و مرداد

پیام حامی شماره 73

پیام حامی شماره 73

   

 

1398

       

 

1398

فروردین

 پیام حامی شماره 66

پیام حامی شماره 66

 اردیبهشت

پیام حامی شماره 67

 

 

 1397

آذر

پیام حامی62

 پیام حامی شماره 62 

 دی

پیام حامی شماره 63

 پیام حامی شماره 63

بهمن

پیام حامی شماره 64

 پیام حامی شماره 64

اسفند

 پیام حامی شماره 65

پیام حامی شماره 65 

 

1397

مرداد

پیام حامی شماره 58

 پیام حامی شماره 58

 شهریور

پیام حامی شماره59

 پیام حامی شماره 59

مهر

پیام حامی شماره 60

 پیام حامی شماره 60 

آبان

پیام حامی شماره 61

 پیام حامی شماره 61 

 

 1397

فروردین

پیام حامی شماره 54


 اردیبهشت

پیام حامی شماره55

 پیام حامی شماره 55 

خرداد

پیام حامی شماره56

 پیام حامی شماره 56  

تیر
 پیام حامی شماره 57
 
 

 

1396

آذر
 
پیام حامی شماره 50
 

 دی

پیام حامیشماره 51

 پیام حامی شماره 51 

بهمن

پیام حامی شماره 52

 پیام حامی شماره 52 

اسفند

پیامحامی شماره53

 پیام حامی شماره 53

 

1396

مرداد

پیام حامی شماره 46

 پیام حامی شماره 46

 شهریور

پیام حامی شماره 47

مهر

پیام حامی شماره 48

 

آبان

پیام حامی شماره 49

 پیام حامی شماره 49

 

1396

فروردین

پیام حامی  شماره 42

 پیام حامی شماره 42 

 اردیبهشت

پیام حامی شماره چهل و سوم منتشر شد

 پیام حامی شماره 43  

خرداد

پیام حامی شماره 44

 

تیر

پیام حامی شماره45

 پیام حامی شماره45 

 

1395

آذر

پیام حامی شماره 38

 پیام حامی شماره 38 

 دی

پیام حامی شماره 39

 پیام حامی شماره 39

بهمن

پیام حامی  شماره 40

 پیام حامی شماره 40

اسفند

پیام حامی شماره 41

 پیام حامی شماره 41

 

 1395

مرداد

پیام حامی شماره 34

پیام حامی شماره 34 

 شهریور

پیام حامی شماره 35

 پیام حامی شماره 35 

مهر

پیام حامی شماره 36

 پیام حامی شماره 36

آبان

پیام حامی شماره 37

 پیام حامی شماره 37

 

 1395

فروردین

پیام حامی 30

 پیام حامی شماره 30 

اردیبهشت

پیام جامی شماره 31

خرداد

پیام حامی شماره 32

 پیام حامی شماره 32

تیر

پیام حامی شماره33

 پیام حامی شماره 33  

 

 1394

آذر

پیام حامی شماره 26

 پیام حامی شماره 26 

 دی

پیام حامی شماره 27

 پیام حامی شماره 27

بهمن

پیام حامی شماره28

 پیام حامی شماره 28

اسفند

پیام حامی شماره 29

 پیام حامی شماره 29

 

1394

 مرداد

پیام حامی شماره 22

 پیام حامی شماره 22 

 شهریور

پیام حامی شماره 23

 پیام حامی شماره 23

مهر

پیام حامی شماره  24

 پیام حامی شماره 24 

آبان

پیام حامی 25

 پیام حامی شماره 25 

 

 1394

فروردین

پیام حامی  شماره 18

پیام حامی شماره 18

 اردیبهشت

پیام حامی شماره 19

پیام حامی شماره 19 

خرداد

پیام حامی شماره 20

 پیام حامی شماره 20 

تیر

پیام حامی شماره21

 پیام حامی شماره21 

 

 1393

اسفند

پیام حامی شماره هفدهم

 پیام حامی شماره 17

     

 

1393

آبان

پیام حامی شماره 13

 پیام حامی شماره 13 

آذر

پیام حامی شماره چهاردهم

 پیام حامی شماره 14

دی

پیام حامی15

 پیام حامی شماره15 

بهمن

پیام حامی شماره  ۱۶

 پیام حامی شماره ۱۶ 

 

1393

تیر

پیام حامی شماره 9

 پیام حامی شماره 9 

مرداد

پیام حامی  شماره 10

 پیام حامی شماره 10 

شهریور

پیام حامی شماره یازدهم

 پیام حامی شماره 11

مهر

پیام حامی شماره 12

 پیام حامی شماره 12 

 

1392 

 پیام حامی شماره 5

 پیام حامی 6

 پیام حامی شماره 6

 پیام حامی 7

 پیام حامی شماره 7

پیام حامی 8

 پیام حامی شماره 8 

 

1392

پیام حامی 1

 پیام حامی شماره 1 

 پیام حامی شماره 3

پیام حامی 4

 پیام حامی 4 

 


 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۶:۳۴

نمادهای اعتبار انجمن حامی

نشان برنز افرا

تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹

پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی

تماس با ما

+982188344256 :تلفن / نمابر

 Email: info@hamiassociation.org

نشانی: تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان حسینی و عسجدی، شماره‌ی ۷۳، طبقه‌ی پنجم


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹