نگاهی به ساختمان‌های مدارس ساخته شده یا در حال ساخت از سال ۱۴۰۰

پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «نصیری» 7
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «نصیری» 6
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «نصیری» 5
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «نصیری» 4
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «نصیری» 3
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «نصیری» 2
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «نصیری» 1
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «نصیری» 7
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «نصیری» 6
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «نصیری» 5
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «نصیری» 4
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «نصیری» 3
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «نصیری» 2
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «نصیری» 1
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مهر» 6
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مهر» 5
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مهر» 4
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مهر» 3
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مهر» 2
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مهر» 1
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مهر پروین» 5
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مهر پروین» 4
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مهر پروین» 3
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مهر پروین» 2
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مهر پروین» 1
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مریم مقیلان» 6
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مریم مقیلان» 5
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مریم مقیلان» 4
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مریم مقیلان» 3
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مریم مقیلان» 2
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مریم مقیلان» 1
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مرادی» 11
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مرادی» 10
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مرادی» 9
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مرادی» 8
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مرادی» 7
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مرادی» 6
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مرادی» 5
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مرادی» 4
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مرادی» 3
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مرادی» 2
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «مرادی» 1
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 18
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 17
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 16
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 15
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 14
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 13
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 12
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 11
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 10
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 9
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 8
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 7
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 6
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 5
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 4
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 3
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 2
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «کوشان» 1
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «فریبرز پارسی» 5
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «فریبرز پارسی» 4
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «فریبرز پارسی» 3
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «فریبرز پارسی» 2
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «فریبرز پارسی» 1
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «شریف» 3
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «شریف» 2
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «شریف» 1
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «سیما سعادت» 6
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «سیما سعادت» 5
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «سیما سعادت» 4
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «سیما سعادت» 3
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «سیما سعادت» 2
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «سیما سعادت» 1
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «دکتر جواد مرتضوی» 3
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «دکتر جواد مرتضوی» 2
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «دکتر جواد مرتضوی» 1
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «خاطره ام‌الطمیر» 2
پروژه‌های مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «خاطره ام‌الطمیر» 1
پروژه‌ی مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «انار» 6
پروژه‌ی مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «انار» 5
پروژه‌ی مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «انار» 4
پروژه‌ی مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «انار» 3
پروژه‌ی مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «انار» 2
پروژه‌ی مدرسه‌سازی انجمن حامی در سال ۱۴۰۰ | مدرسه‌ی «انار» 1

نمادهای اعتبار انجمن حامی

نشان برنز افرا

تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹

پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی

تماس با ما

+982188344256 :تلفن / نمابر

 Email: info@hamiassociation.org

نشانی: تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان حسینی و عسجدی، شماره‌ی ۷۳، طبقه‌ی پنجم


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹