انجمن حامی / کمک مالی
تومان


می خواهم یک حامی شوم

    شماره حساب بانک ملی انجمن حامی: ..........0215649447000                      شماره حساب بانک سامان انجمن حامی.........  871.819.1819905.1

     شماره ملی کارت انجمن حامی: ..............6037991199525878                        شبا بانگ سامان ............... IR05.0560.0871.8190.1819.9050.01          

    شماره حساب یانک سامان انجمن حامی: ...8718101 8199051                        شماره کارت بانک سامان انجمن حامی .......6219.8670.0000.0626

        

تماس با ما

آدرس : تهـران .هفت تیر، کریمخان، نرسیده به ایرانشهر، بین کوچه حسینی و عسجدی، پلاک 73 واحد 5، انجمن حامی
تلفن : 88344256  21 98 +
فکس: 88344256  21 98 +
پست الکترونیک : info@hamiassociation.org